TPN lớn mạnh chính là nhờ sự cống hiến làm việc không biết mệt mỏi đầy nỗ lực, sáng tạo và hiệu quả của Ban lãnh đạo và toàn thể tập thể nhân viên công ty.

nhân viên công ty

Troy Gray
CEO / Founder

nhân viên công ty

Richy Lace
Marketing Director

nhân viên công ty

Jane Gray
Public Relations

nhân viên công ty

July Wood
Customer Support